social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
1395/11/30 شنبه

    
* استاندارد اجباری چیست؟
طبقه قانون، موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد و آئین کار فراورده هایی را که از نظر ایمنی و یا حفظ سلامت عمومی مضر می باشد اجباری نماید. در این صورت اعمال هر گونه نظارت در اجرای صحیح استاندارد از وظایف موسسه است.

این نظارت ها شامل نمونه برداری، آزمایش، ارشاد و راهنمایی فنی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان و بالاخره توقیف کالاهای خارج از استاندارد و پیگیری قانونی از طریق مراجع قانونی می باشد.
لیست فراورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری در روزنامه های رسمی کشور و همچنین از طریق موسسه استاندارد و ادارات تابعه اعلام می گردد.

* تدوین چگونه انجام می شود ؟
با انتخاب موضوع پیشنهادی توسط افراد حقیقی و حقوقی جهت تدوین طبق استانداردهای بین المللی و معتبر از نظر موسسه استاندارد و تصویب آن توسط کمیته برنامه ریزی موسسه، تدوین اقدام به دعوت از اساتید دانشگاه، تولید کنندگان و در آن موضوع نموده و طی کمیسیون اولیه و کمیسیونهای فنی موضوع پیشنهادی طبق استاندارد انتخاب شده بررسی و در زمان تعیین شده پیش نویسی آن پس از تصویب در کمیسیون نهایی برای طرح و کمیته ملی به مدیریت هماهنکی تدوین موسسه ارسال می گردد.

پس از تصویب پیش نویسی در کمیته ملی و اصلاحات لازم را بر روی پیش انجام داده و با تهیه روی جلد به همراه دو دیسکت مربوطه برای مدیر کل هماهنگی تدوین ارسال و پس از تعیین شماره استاندارد ملی یک نسخه از استاندارد مربوطه برای چاپ به اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی موسسه ارسال می گردد

* ملاک انتخاب واحد نمونه چیست؟

6- شرح اقدامات انتخاب واحدهای نمونه

6-1- به منظور اطلاع مدیران واحدهای مشمول این روش اجرایی معاونت برنامه ریزی و تدوین استاندارد به نحو مقتضی عوامل، ضوابط و امتیازات ارزشیابی مندرج در بند (6-3) و (6-4) را ظرف دو ماه پیش از روز حهانی استاندارد هر سال اعلام می نماید. سپس بر اساس عوامل، ضوابط و امتیازات مذکور، ادارات کل استانها بایستی حداکثر تا 15 مرداد ماه سوابق عملکرد یکساله و وضعیت واحدهای تحت پوشش را دقیقا مورد بررسی و ارزشیابی قرار داده و از هر رشته صنعتی تحت پوشش، یک واحد که بیشترین امتیاز را کسب نموده به عنوان نامزد واحد نمونه پیشنهاد و همراه برگه (فرد) تکمیل شده و منضم به سوابق گزارشات وضعیت این واحدها به دبیرخانه انتخاب واحدهای نمونه مستقر اداره کل سیستمهای کیفیت ارسال نمایند.

6-2- واحدهای نمونه در سطح کشور نهایتا توسط کمیته ای متشکل از معاونین برنامه ریزی و تدوین استاندارد (رئیس کمیته) تحقیقات فلزی و تحقیقات غیر فلزی، مدیر کل امور استانها و مدیر کل روابط عمومی (اعضاء کمیته) و مدیر کل سیستم های کیفیت (دبیر کمیته) از میان واحدهای پیشنهاد شده از طرف ادارات کل استانها انتخاب خواهند شد.فهرست نهایی واحدهای منتخب توسط رئیس کمیته مذکور به ریاست مؤسسه جهت تنفیذ و تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

6-3- عوامل، ضوابط و امتیازات ارزشیابی واحدها:

6-3-1- دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد (اجباری یا تشویقی)
(پروانه کاربرد علامت استاندارد تشئیقی 5 امتیاز- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بدون امتیاز)

6-3-2- نداشتن نواقص بحرانی به استناد نتایج آزمون مؤسسه بر اساس استاندارد ملی ذیربط و عدم دریافت اخطار از 22 مهر ماه سال قبل تا زمان ارزشیابی (10 امتیاز)

6-3-3- استقرار و حفظ ویژگیهای کیفی محصول طبق استاندارد ملی ذیربط و نداشتن نواقص جزیی در محصول یا در طول مدت ارزشیابی (10 امتیاز)

6-3-4- برقراری و اعمال سیستم کنترل کیفیت و یا مدیریت و تضمین کیفیت با توجه ویژه به ایجاد زمینه های مناسب جهت برقراری مدیریت فراگیر (TQM) در واحد تولیدی. (حداکثر 5 امتیاز)

6-3-5- دارا بودن گواهینامه ایزو 9000 مورد تایید نظام تایید صلاحیت ایران (مؤسسه). (10 امتیاز)

6-3-6- دارا بودن گواهینامه ایزو 14000 مورد تایید نظام تایید صلاحیت ایران (مؤسسه). (10 امتیاز)

6-3-7- جوایز و گواهینامه های معتبر و شناخته شده در سطح بین امللی و مورد تایید نظام تایید صلاحیت ایران (مؤسسه) به غیر از گواهینامه های ایزو 9000 و ایزو 14000. (حداکثر 5 امتیاز)

6-3-8- بهبود، تکامل و نوآوری در روش تولید و یا ارائه خدمات و انجام تحقیقات علمی در واحد تولیدی میزان مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی از 22 مهر ماه سال قبل به بعد. (حداکثر 5 امتیاز)

6-3-9- قدمت مستمر پروانه کاربرد علامت استاندارد. (یک امتیاز به ازای هر سال و حداکثر 5 امتیاز)

6-3-10- ظرفیت اسمی و میزان تولید و یا خدمات در سال مورد ارزشیابی واحدهایی که از 22 مهر سال قبل تولید و یا خدمات نداشته اند در ارزشیابی منظور نخواهند شد. (حداکثر 5 امتیاز، ضمن اینکه ظرفیت اسمی در هر شیفت کاری و میزان تولید اعلام گردد.)

6-3-11- میزان صادرات واحد تولیدی چه مستقیم توسط واحد تولیدی و چه به صورت غیر مستقیم با ارائه مدارک کافی و قابل استناد در مورد محصول مورد ارزشیابی. (حداکثر 15 امتیاز ضمنا میزان صادرات و ارز حاصله از صادرات و تاریخ آنها اعلام گردد. هر 10% ظرفیت تولیدی صادر شده 3 امتیاز منظور شود.)

6-3-12- سطح تکنولوژی و چگونگی روش ساخت و تولید (حداکثر 5 امتیاز)

6-3-13- میزان فعالیتهای آموزشی مؤثر ددر راستای بهبود کیفیت محصول و سیستمهای متیریت کیفیت. (حداکثر 5 امتیاز)

6-3-14- دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از مؤسسه. (5 امتیاز)

6-4- سایر شرایط و ضوابط:

6-4-1- واحدهای تولیدی که از 22 مهر سال قبل به بعد علیه آنها از طرف مؤسسه اقدام قانونی به عمل آمده، در ارزشیابی منظور نخواهد شد.

6-4-2- در انتخاب واحدههای نمونه، در شرایط مساوی اولویت با واحدهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی می باشد.


* وظیفه آزمایشگاه های همکار چیست؟ چگونه تایید صلاحیت می شوند؟ 
 شرح اقدامات :
6-1 متقاضی تایید صلاحیت آزمایشگاه تقاضای خود را به اداره کل استان مربوطه ارسال می دارد.
6-2 اداره کل استان حداکثر ظرف مدت 10 روز برگه (فرم) درخواست تایید صلاحیت را که حاوی اطلاعاتی در خصوص زمینه فعالیت آزمایشگاهی، نحوه اداره آزمایشگاه، نوع آزمون، کالیبراسیون، استانداردهای ملی و یا بین المللی مورد استفاده برای روش های آزمون، کالیبراسیون، نحوه ارتباط آزمایشگاه با سایر بخشهای سازمان نوع کارکنان و ... برای متقاضی ارسال می دارد.

6-3 متقاضی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت فرم درخواست ضمن تکمیل آنها همراه با مدرک مورد نیاز جهت رسیدگی به اداره کل استاندارد استان ارسال می نماید.

6-4 اداره کل استاندارد استان پس از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدارک دریافتی تیم ارزیابی را که متشکل از ارزیابان دوره دیده و مورد تایید می باشد جهت ارزیابی آزمایشگاه و تطبیق اطلاعات و مدارک با چک لیستهای ویژه استاندارد ISO IEC 17025 اعزام می دارد.

6-5 در صورتیکه ارزیاب دوره دیده و مورد تایید در استان موجود نباشد می تواند از ادارات کل استاندارد همجور درخواست معرفی ارزیاب واجد شرایط نمایند و یا مدارک را به اداره کل سیستمهای کیفیت ارسال نموده تا با همکاری معاونت های تخصصی مربوطه تیم ارزیابی را تشکیل داده و ارزیابانی ار که مورد تایید می باشند جهت ارزیابی و تطابق اطلاعات و مدارک با چک لیستهای ویژه استاندارد ISO IEC 17025 اعزام نمایند. این اقدام شامل بررسی مدارک اعزام ارزیاب و اعلام نتیجه به اداره کل سیستمهای کیفیت نباید از یک ماه تجاوز نماید.

6-6 حداکثر ظرف یک هفته پس از وصول گزارش ارزیابی و برگه اولیه موضوع از طرف مدیر کل سیتسمهای کیفیت در کمیته تایید صلاحیت موضوع بند 7-2 مطرح و در صورت تایید کمیته نسبت به انجام مرحله تنظیم و صدور گواهینامه اقدام می شود.

6-7 در صورت عدم تایید و دارا بودن نواقص مدیریت سیستم های کیفیت از طریق اداره کل استاندارد استان مربوطه موارد نقص را به ورت شفاف به متقاضی اعلام می نماید. در صورتیکه اداره کل استانداری استان مستقیما آزمایشگاه متقاضی را از نواقص مشاهده شده آگاه نماید لازم است مدیریت سیستمهای کیفیت رسما در جریان امر قرار داده شود.

6-8 آزمایشگاه پس از رفع نواقص مجددا تقاضای خود را مبنی بر رفع کامل نواقص به صورت مکتوب به اداره کل استاندارد استان اعلام نموده تا جهت بررسی مجدد متقاضی پس از دریافت مهلت حداکثر یکساله می تواند برای بار سوم درخواست مکتوب خود را جهت تایید صلاحیت ارائه نماید.

6-9 در صورت تقاضای آزمایشگاه تایید صلاحیت شده برای افزایش دامنه مشمول فعالیت لازم است مراحل بند 6 در مورد درخواست جدید معمول گردد. 

* ISO 17025 چیست؟
استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است. اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است. شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و برقرار نگه می دارند و از نظر فنی صلاحیت داشته و نیز قادر به فراهم کردن نتای فنی معتبر می باشند.

مراجع تایید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند بایستی این استاندارد را به عنوان مبنای تایید صلاحیت به کار برند. در بند 4 الزامات مربوط به مدیریت صحیح و در بند 5 الزامات مربوط به احراز صلاحیت فنی جهت نوع آزمون ها و یا کالیبراسیون هایی که آزمایشگاه به عهده می گیرد مشخص می شود.

به کارگیری روز افزون سیستمهای کیفیت عموما باعث افزایش نیاز به حصول اطمینان از این امر شده است که آزمایشگاه هایی که بخشی از یک سازمان بزرکتر می باشند یا خدمات دیگری هم ارائه می نمایند. قادر به اجرای سیستم کیفیتی هستند که با استانداردهای ایران – ایزو 9001 یا ایران – ایزو 9002 و نیز با این استاندارد منطبق می باشد. بنابراین سعی شده است که تمامی آن دسته از الزامات استانداردهای ایران – ایزو 9001 و ایران – ایزو 9002 را نیز برآورده خواهد نمود.

گواهی انطباق با استانداردهای ایران – ایزو 9001 و ایران – ایزو 9002 فی نفسه حاکی از صلاحیت آزمایشگاه در فراهم کردن و ارائه داده ها و نتایج فنی معتبر نخواهد بود.

در صورتی که آزمایشگاه ها الزامات این استاندارد را برآورده نمایند و توسط مراجعه تایید صلاحت شوند که دارای موافقت نامه شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد باشند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها تسهیل می گردد.
به کارگیری این استاندارد همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمانها را تسهیل و به تبادل اطلاعات و تجارب و نیز به هماهنگ کردن استانداردهای و روش های اجرایی کمک می کند.

*مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد کدام است؟
برای دانلود مدارک اینجا کلیک نمایید

*مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت آزمایشگاه ها بر اساس روش اجرایی 111/208/ر کدام است؟

برای دانلود مدارک اینجا کلیک نمایید

*مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه استاندارد کدام است؟
برای دانلود مدارک اینجا کلیک نمایید

*دانلود شرایط انتخاب مرکز آموزش نمونه چیست؟
    برای دانلود مدارک اینجا کلیک نمایید

*مدارک و شرایط لازم برای انتخاب واحد های تولیدی نمونه کدام است؟
برای دانلود مدارک اینجا کلیک نمایید

*مدارک لازم برای مدیران کنترل کیفیت چه چیزهایی می باشد؟
برای دانلود مدارک اینجا کلیک نمایید

*شرایط صدور پروانه کارشناسی استاندارد چیست؟
برای دانلود مدارک اینجا کلیک نمایید