social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
1396/1/15 سه‌شنبه
آگهی مزایده و مناقصه
* ​فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری خرید خدمات مشاوره (بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)
اداره کل استاندارد استان زنجان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری خرید خدمات مشاوره (بند هـ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات) با عنوان واگذاری امور تصدی‌گری حوزه صادرات و واردات اداره کل استاندارد استان زنجان به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده (سورویانس) به شماره ۲۰۰۹۶۳۴۲۲۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. لازم است واجدین شرایط در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند خرید خدمات محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 96/11/19 می باشد. اطلاعات و اسناد واگذاری خدمات عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به واجدین شرایط ارسال خواهد شد. (همچنین هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده شرکت های منتخب نهایی می باشد)
مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: روز دوشنبه تاریخ  96/11/30
مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: روز پنج شنبه تاریخ 96/12/17
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  آدرس: شهرستان زنجان، بلوار دکتر چمران، روبروی استانداری صندوق پستی 494-45136 و تلفن 33449070-024 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز تماس: 41934-021 
دفتر ثبت نام: 88969737   و  85193768
****************************************
آگهی مزایده و مناقصه
اداره کل استاندارد استان زنجان در نظر دارد تعدادی از اموال خود (شرح اقلام در اسناد مزایده موجود می باشند) خریداری شده از سطح بازار موضوع اجرای طرح طاها را بطور کلی از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. تمامی مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/11/23 به منظور بازدید به اداره کل استاندارد استان زنجان واقع در زنجان- بلوار شهید دکتر چمران جنب اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. ضمنا بازگشایی پیشنهادات واصله در روز دوشنبه مورخ 95/11/25 راس ساعت10/30 صبح در محل دفتر مدیر کل و با حضور اعضای کمسیون مزایده انجام می گردد. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با نماینده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در استان زنجان (جناب آقای صفری) به شماره 33549712-024 و یا با کارشناس امور اداری استاندارد (جناب آقای قربانیان) به شماره33449070-024 تماس حاصل نمایند.